• Từ ngày 14 - 17 tháng 07
  • Thượng Hải, Trung Quốc