• Từ ngày mùng 22-24 tháng7
  • Quảng Đông, Trung Quốc